Deel 1: De oprichting van ‘C.J.V. Rom. 1 vers 16 a’ in 1905 tot 1927

‘Het is ruim twee en dertig jaar geleden
Dat door eenigen jonge menschen
De behoefte werd gevoeld
God en Zijn Woord onder elkander te gedenken’

Het zijn de eerste regels van deze voordracht van oud-voorzitter Arie van den Akker welke de aanleiding weergeven om de ‘Christelijke Jongelings-vereeniging Rom. 1 vers 16 a’ op te richten. ‘Jonge menschen’ van het eerste uur waren o.a. Simon van der Eijk, Chris Boekesteijn, Arie van den Akker en Bram Hanemaaijer. De oprichting vond plaats op 1 december 1905 in de koepel van de boerderij waar Simon van der Eijk woonde (nu Woudseweg 180). De eerste voorzitter en secretaris waren respectievelijk Simon van der Eijk en Chris Boekesteijn.

Gedurende de eerste jaren werd er wekelijks vergaderd, eerst op de voorboes van een stal (ook als de koeien op stal stonden, dan was het nog warmer ook), later op de stalzolder van de boerderij waar Maarten de Jong woonde (nu ’t Woud 9). Toen Ds. C. van de Ende als predikant op ’t Woud kwam, werd er toestemming verleend om in de consistorie van de Woudsche Kerk te vergaderen. Uit het jaarverslag over 1910 en 1911, wat de toenmalige secretaris Gerrit van Eijmeren op rijm had opgesteld, kunnen we een indruk krijgen wat er gedurende de eerste jaren op de vergaderingen gebeurde:

‘Wij vergaderden dit jaar
Ten zeerste leerrijk met elkaar
’s Avonds 7 uur op de rustdag
Kwamen wij in ’t zomertij
Wijl’t nu op Vrijdag wezen mag
Zijn w’er om half zeven bij
We zingen dan een vers tesamen
En vragen om ’s Heeren zegening
Dan lezen w’uit Woord des Heeren
En bespreken het dan onderling
Dit mag voorwaar het hoofddoel heeten
Waarvoor wij tesamen komen
Doch ook van ’t andere kunt ge weten
Dat daar veel goeds uit wordt vernomen
’t Zijn opstellen van elken aard
Zoo de geschiedenis van ’t Vaderland
Als wat de Kerk ons heeft vergaard
Maar ook, ’t ligt soms voor de hand
Komt men net vrije werkzaamheden
Bewerkt naar gedachte en verstand
Dat soms ook wel wordt bestreden
Doch dan wordt meest zolang gepraat
Dat geheel de kleine schaar
Op een gedachte staat
En als het zoo na is, dan zijn we klaar’

Enkele keren per jaar werd een spreker uitgenodigd (in 1910 Ds. Ankerman uit ’s Gravenhage). Tevens werden in het kader van het Ringleven onderlinge bezoeken gehouden, waarbij de leden van andere verenigingen uit de Ring Westland werden ontvangen. De vereniging is inmiddels al begonnen aan het opbouwen van een bibliotheek. De boeken konden voordat de vergadering begon geruild worden. Ook bestond er op de vergaderingen gelegenheid om eventuele vragen in de vragenbus te doen, die dan ‘door deez’ of gene wel voldaan werden’. Mocht het gebeuren

‘Dat vragen rijzen te hoog voor ons verstand
Dan blijven we hier niet over zeuren
Maar richten ons tot de Predikant
Die brengt ons veelal wel terecht
Daar hij dan in een enkel woord,
Het juiste antwoord zegt’

Zo mogelijk werd er elk jaar een jaarvergadering gehouden. Op het 6e verjaarfeest, gehouden op dinsdag 30 januari 1912 in de Woudsche Kerk, werd een lezing gehouden door Ds. Becht. Tevens werd het hiervoor al genoemde jaarverslag op rijm door Gerrit van Eijmeren voorgelezen. Hierin werden bijzonderheden gegeven over het ledental, aantal vergaderingen, aantal begunstigers, aantal boeken (toen al ± 80), de stand van zaken betreffende de contacten met het Ring- en Verbondsleven en ook de financiën werden besproken. Inkomsten verkregen uit contributies van leden (5 cent per week) en 29 begunstigers bedroegen in 1910 ƒ 37,42½ wat o.a. werd uitgegeven aan sprekers en de aankoop van een boekenkast en een kachel. Ook van de veranderingen in het bestuur werd verslag gedaan, waarna volgde: ‘Zie daar het bestuur, mannen die leeren moeten door samenwerking verkrijgen wij kracht’. Ook werd gemeld dat reeds 6 leden geabonneerd waren op ‘De Jongelingsbode’, het weekblad van het Nederlandsch Jongelingsch Verbond.

Inmiddels is Chris Boekesteijn voorzitter geworden. Als hij in 1911 zijn militaire dienstplicht moet vervullen, wordt Arie van den Akker voorzitter. Deze zou later weer opgevolgd worden door Bram Hanemaijer en Arie van Woerden.

Waarschijnlijk omdat de consistorie te klein werd voor het groeiend aantal leden, werd er in 1913 enkele maanden vergaderd in het huis van P. Grijp, welke was overleden. In de eerder genoemde voordracht van Arie van den Akker, kunnen we lezen waar later weer vergaderd werd:

‘Toen kregen we Ds. Niemeijer als Predikant
Die niet tegen ons was gekant
Wij raakten weer onze vergaderplaats kwijt
Die weer voor woonhuis werd bereid.
Ds. Niemeijer was zoo bereid
De leerring kamer te geven voor eenge tijd
Dat was een reuze daad
En aller lof wel waard.’

En zo werd er vergaderd in de leerring kamer (catechisatie kamer) van de pastorie en vandaar dat de dominee ook regelmatig de bijeenkomsten bijwoonde. De boeken van de vereniging stonden gedurende deze tijd in de bedstee van deze kamer. Op zondag 9 juni 1918 werd er een buitengewone vergadering gehouden ter herdenking van het 12½ jarig bestaan van de vereniging. Op deze vergadering werd een lezing gegeven door Ds. Bosman, welke Predikant op ’t Woud geweest was tijdens de oprichting.

Later werd verhuisd naar het kosterhuis van de dames van der Mark. Uit het jaarverslag van 1918 blijkt dat ‘er toch behoefte in ons is opgekomen om ons op maatschappelijk gebied te ontwikkelen, waarvoor wij dan ook enkele boeken hebben gekocht, zoals o.a. Ons Program door Ds. A. Kuiper en nog enkele, tesamen voor een bedrag van ƒ 15,-. Ook doen we tegenwoordig aan improviseren, d.w.z. de voorzitter geeft een onderwerp op waar dan het lid dat zich bereid verklaard heeft, enkele minuten over moet praten.’

De bibliotheek bevat nu 190 boeken en er werd veel gebruik van gemaakt. Ook voor de begunstigers bestond er gelegenheid deze boeken af te halen.

In de periode tussen 1920 en 1927 zijn Gerrit van Eijmeren en Jaap van Berkel voorzitter geweest. Het ledental nam flink toe tot ± 30. De naam van de ‘Jongelingsboode’ is veranderd in ‘De Jongeman’. Het blad wordt regelmatig gebruikt voor het maken van inleidingen en het houden van voordrachten.

Like ons op Facebook want dan mis je niets!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Met onze nieuwsbrief blijf je volledig op de hoogte van het programma en andere bijzonderheden.  

Bedankt voor het inschrijven!