Deel 5: De meisjesvereniging C.M.V. ‘Joh. 17 vers 21 a’ van 1944 tot 1961

De meisjesvereniging werd opgericht op 23 februari 1944 in de Christelijke School (dit is nu de Rijstuin). Het bestuur bestond uit presidente mevrouw G. Vons, secretaresse mej. G. Prins, penningmeesteresse mej. Lena Kalkman en algemeen adjunct mej. N. Bos. In het begin werd elke woensdag vergaderd in het lokaal van meester van der Wiel van half acht tot half tien. De contributie bedroeg 10 cent per week. Bij de eerste vergadering werd aan de meisjes gevraagd voor welk doel men wilde handwerken, waarna besloten werd dat dit het Kerkelijk Gebouw aan Den Hoorn zou zijn. Er werd ook gesproken over een naam voor de vereniging, maar daar was nog niet iedereen het over eens, dus dat werd uitgesteld tot de volgende week. De vergaderingen werden elke week geopend met het zingen van een lied en met een gebed. Daarna werden de notulen voorgelezen, gevolg door de inleiding die steeds door iemand anders gedaan zou worden. Elke week werden ook nog voordrachten door de meisjes uitgevoerd. Als laatste ging men altijd handwerken. Als er geen voordrachten waren las de presidente er meestal een voor. Vaak werd ook nog een verhaal voorgelezen. De avond werd altijd besloten met een lied of dankgebed. De meisjes die lid wilden worden, moesten 16 jaar zijn. Op de tweede vergadering werd besloten altijd in Den Hoorn te vergaderen, daar er meer meisjes uit Den Hoorn kwamen dan uit ’t Woudt. Men had als naam voor de vereniging Joh. 17 vers 21a ‘Opdat zij allen één zijn’ gekozen. Op 19 april 1944 hadden de C.J.V. en de C.M.V. een feest daar de presidente en de voorzitter 12½ jaar getrouwd waren. Cadeautjes werden overhandigd door de leden, er werden stukjes opgevoerd en natuurlijk werd er die avond goed getrakteerd. In mei 1944 konden de meisjesvereniging en de jongensvereniging enkele weken niet vergaderen vanwege de inbeslagneming van de school. Op 30 augustus 1944 werd de laatste vergadering van de meisjesvereniging gehouden, omdat alle mensen ’s avonds binnen moesten zijn in verband met de bezetting. Op 23 mei 1945 startte de meisjesvereniging weer. Er was toen een feestelijke avond met de C.J.V. ter gelegenheid van de bevrijding. Die avond kreeg men ook een verrassing: de meisjes aardbeien en de heren een sigaret. Ook werd er door de meisjes liederen gezongen en op de mandoline gespeeld. De presidente las een gedicht voor over de bevrijding en het Wilhelmus werd gezongen.


Elk jaar werden de rollen voor het jaarfeest verdeeld. De heer Moerman kwam voor het jaarfeest altijd een paar weken van tevoren liederen spelen voor de meisjes. Een keer per jaar was het jaarvergadering. Het Kerstfeest werd ook ieder jaar met de CC. gevierd. Men kreeg dan chocolademelk met koek en er heerste altijd een gezellige sfeer. De presidente las altijd het kerstverhaal voor en de voorzitter opende en eindige het kerstgebeuren. De voorzitter draaide als verrassing vaak films over uitgaansdagjes, vakanties, enz. Als er een bruid op de vereniging was, werd ze door de presidente toegesproken en kreeg ze van de vereniging een cadeau aangeboden. De bruid verraste de meisjes met een fijne traktatie bv. gebak of bruidssuikers. In de kerk werd altijd door de vereniging een lied gezongen. In januari 1946 werd door de presidente de opbrengst van de collecte voor het Gebouw in Den Hoorn (nu de Rijstuin) van de jaarvergadering bekend gemaakt: het had f 250,- opgebracht. Tijdens de verenigingen werden er ook wel wat dingen verloot, o.a. een presenteerblad en een schortje. Dit was ten bate van het Gebouw. In 1946 bestond de stad Delft 700 jaar en werd de vereniging uitgenodigd om op Hemelvaartsdag mee te doen aan een zogenaamde ‘Stertocht’. Er werd op 20 en 21 augustus 1946 een bazar gehouden door de C.J.V. en de C.M.V. ten bate van het gebouw. De opbrengst hiervan was ƒ 1.900,-. Elk jaar gingen de C.M.V. en de C.J.V. gezamenlijk een dagje uit. Overdag ging men meestal iets bezichtigen en ‘s-avonds was er een diner. Er moest wel altijd appelmoes bij zijn, dan vond de vereniging het pas een compleet diner. Er werden op zo’n uitgaansdag altijd meloenen gegeten, die door Wim en Piet Kalkman meegebracht werden. Van het uitgaansdagje werd ook een verslag gemaakt, wat voorgelezen werd op de vereniging. Een maal per jaar was er een bondsdag, terwijl ook regelmatig ringvergaderingen gehouden werden. Omdat de heer van der Wiel altijd goed zorgde voor de kachel, kon men in de wintermaanden gewoon door vergaderen. Hij kreeg daarom op zijn verjaardag een plant van de vereniging. Op sinterklaasavond moest iedereen een pakje meenemen ter waarde van 75 cent, waarbij een gedichtje gemaakt moest worden. Af en toe kwam de heer Vons hersengymnastiek geven, waar meestal wat prijsjes mee te verdienen waren. In 1949 werd besloten dat de meisjes die jarig waren zouden trakteren, dus dat werd bijna elke week snoepen. Op 23 februari 1949 vierde de C.M.V. haar eerste lustrum. Er werden spelletjes georganiseerd door Sjaan en Clazien de Jong. Ook werd men namens de C.J.V. en de vrouwenvereniging gefeliciteerd. In de pauze was er chocolademelk met koek en daarna weer een traktatie, namelijk een heerlijk gebakje. Als laatste werden ook nog een paar films vertoond, waarna het die avond wel wat later was geworden dan bij een gewone vergadering. Op 22 november 1949 werd er een bazar gehouden voor de pastorie op ’t Woudt. Er kwam een nieuwe dominee dus moest er wat aan verbouwd worden. De bazar was goed geslaagd, men kon ƒ 1.000,- afdragen. Op 5 juli 1950 ging de C.M.V. en de C.J.V. een dagje uit naar Valkenburg waarvoor men al om half zes vertrok uit Den Hoorn. Op 26 september 1950 werd besloten dat voortaan op dinsdagavond zou worden, daar dit beter uit kwam. Op 6 maart 1951 werd besloten dat de contributie met 5 cent zou worden verhoogd. De laatste vergadering in de oude school werd op 27 maart 1951 gehouden, waarna bij mevr. Vons thuis werd vergaderd i.v.m. de verbouwing van het Gebouw. Op 17 juli ging men volleyballen bij Jac. Zonneveld. De eerste vergadering in het nieuwe Gebouw werd op 2 oktober gehouden. Er werden films gedraaid van het uitgaansdagje en er werd getrakteerd op thee met gebak. Op 9 juli 1953 ging met de C.J.V. een dag naar Brabant. Het doel was de Oisterwijkse vennen en het openlucht theater, waarna naar Den Bosch en tot slot naar Utrecht voor het diner. Op 23 februari 1954 werd het tweede lustrum gevierd. Het werd een gezellige avond, er werden versjes gezongen, koffie gedronken met gebak en natuurlijk was er een verloting. Op 19 oktober 1954 werd besloten om ‚‚n keer in de maand een gecombineerde avond te houden, dus de C.M.V. en de C.J.V. samen. Op die gecombineerde avond werden er meestal films gedraaid en spelletjes gedaan, of werd er hersengymnastiek gegeven. Op 19 juli 1955 ging de meisjesvereniging ’s avonds op de fiets naar van Eijmeren in ’t Woudt. Er werd een balspel gedaan en kruisbessen geplukt. Op 16 oktober 1956 hielden de meisjesvereniging en de jongensvereniging en feestavond daar de heer en mevrouw Vons 25 jaar gehuwd waren. Door Ger Moor werd een toespraak gehouden en Gré Dijkshoorn en Henny van Eijmeren zongen liedjes. Ook werden er verscheidene stukjes opgevoerd en werd er heerlijk getrakteerde. Natuurlijk werd er polonaise gelopen en ook de stoelendans werd niet vergeten. Op 1 maart 1959 werd er een puzzelwandeling door Den Hoorn georganiseerd voor zowel de meisjes- als de jongensvereniging. In 1960 was er wel eens volksdansen op de gecombineerde avonden, wat goed in de smaak viel. Op 30 september 1961 ging de meisjesvereniging naar de Ernst Sillem Hoeve. Op de gecombineerde avond van 17 oktober 1961 moest er een nieuw bestuur voor de C.J.V. gekozen worden, maar er waren te weinig leden van de jongensvereniging aanwezig. Voor de goede gang van zaken vond men het beter dat beide verenigingen één zouden worden. Joh. Vons, die al vele jaren voorzitter was geweest, vond dat het tijd werd dat een jonger iemand zijn taak zou overnemen. Omdat er die avond te weinig leden aanwezig waren, werd besloten over veertien dagen te stemmen. Uiteindelijk werd besloten samen te gaan met de jongensvereniging.

Like ons op Facebook want dan mis je niets!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Met onze nieuwsbrief blijf je volledig op de hoogte van het programma en andere bijzonderheden.  

Bedankt voor het inschrijven!